Tájékoztató és nyilatkozat az edzőterem látogatásához

A „Pont Neked Personal Training” (továbbiakban: PNPT) elkötelezett abban, hogy védje minden látogatója testi-lelki egészségét és személyes adatait egyaránt. Ezzel összefüggésben, mint a PNPT látogatója a belépéskor elfogadom az alábbiakat (itt letöltheted): 

Adatkezelési szabályok

 • Tudomásul veszem, hogy a megfelelő edzés és/vagy kezelési terv kidolgozásához olyan személyes adatokat kell megadnom, melyek egy része az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény alapján különleges adatnak is minősülhetnek (pl. egészségügyi adatok). Az Adatkezelő ugyanakkor a rá bízott személyes adatok kezelésekor a jogszabályi környezetnek megfelelően jár el – az adatkezelési szabályzatot ez a dokumentum is tartalmazza alább. 
 • Kijelentem, hogy az állapotfelmérés során megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és nem titkolok el olyan információt, ami a sporttevékenységet, vagy kezelést negatívan befolyásolná, illetve saját magam, vagy mások egészségét veszélyeztetné.  
 • Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő a kezelt adatokkal összefüggésben szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthatja meg velük a felmerülő adatok egy részét vagy egészét – melyek kezelésére hozzájárulást kapott –, kizárólag a PNPT részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja fel. Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a vonatkozó jogszabályokat.
 • Hozzájárulok, hogy az edzéseken, kezeléseken rólam fénykép- és/vagy ,videó-, illetve hangfelvétel készüljön, és ezek a felvételek a PNPT – és alvállalkozói – marketing érdekeit szolgálva a hozzájuk tartozó social media felületein (Facebook, Instagram, stb.) publikálásra kerüljenek. Ez a hozzájárulás az alapeset, ugyanakkor minden alkalommal közös megtekintés és döntés előzi meg a tényleges közzétételt – azaz a hozzájárulás visszavonható bármikor, akár a közzététel után is.
 • Hozzájárulásomat adom ahhoz is, hogy az edzés, kezelés során elért eredményeimet, adott esetben a kórképemet, mint példát a PNPT adatkezelője, vagy alvállalkozója a személyes adataim anonimizálását követően statisztikai, illetőleg marketing célokra felhasználja. Ez a hozzájárulás az alapeset, de a tájékoztatás előzi meg a tényleges közzétételt, akár a teljes szöveg, tartalom bemutatásával együtt. A hozzájárulás visszavonható bármikor, akár a közzététel után is.
 

Részvételi szabályok:

 • Nyilatkozom, hogy a PNPT edzésein, kezelésein önszántamból, kizárólag saját felelősségemre veszek részt.
 • Tudomásul veszem, hogy az edzést/kezelést csak egészséges, kipihent állapotban lehet igénybe venni, hiszen a túlzott testmozgás és a fizikai megterhelés eredendően veszélyes lehet az egészségre, így bárminemű fizikális korlátozottságom, fogyatékosságom, betegségem és egészségügyi károsodásom hatással lehet az edzés, és/vagy kezelés hatékonyságára. 
 • Kötelességet vállalok arra, hogy az edzés/kezelés során a biztonságra vonatkozó instrukciókat maradéktalanul betartom, és a feladatok megkezdésére és befejezésére vonatkozó utasításokat mindig követem. Amennyiben úgy ítélem meg, hogy az általános erőnléti szintemet, vagy felkészültségemet meghaladó feladatot kell végeznem, avagy egy adott feladat számomra megerőltető úgy erről, vagy egyébként akár az edzés/kezelés során, akár azt követően felmerülő bármilyen szokatlan érzésről, kiváltott hatásról, vagy következményről a mozgásterapeutámat haladéktalanul értesítem, majd amennyiben szükséges, orvosi konzultáción is részt veszek – kiváltképp, ha ez a javallott. 
 • Kijelentem, hogy amennyiben akár szándékosan, akár gondatlanságból – főként, ha ez a biztonsági utasítások be nem tartásából fakad – a PNPT stúdió (1081 Budapest, Rákóczi út 59. Fszt. 1.) bármely berendezésében kárt okoznék annak jogi, illetve anyagi következményeiért a felelősség engem terhel.
 • Tudomásul veszem, hogy az edzéseken/kezeléseken csak akkor vehetek részt, ha alkohol és/vagy kábítószer, illetve egyéb bódító és/vagy tudatmódosító szer, valamint gyógyszer hatása alatt nem állok. 
 • Tudomásul veszem, hogy a PNPT stúdió területén személy- és vagyonvédelmi okokból zárt láncú televíziós kamera (CCTV) rendszer működik. A megfigyelt területek: bejárati ajtó és előtte lévő terület; konyha területe; alsó szinten lévő edzőrész; felső szinten lévő edzőrész. A rögzített felvételt 30 napig őrizzük.
 

Környezetvédelmi alapelvek:

 • Elfogadom, hogy a PNPT környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve alapvetően a digitális kapcsolattartási elveket követ, így az időpontfoglalás és bérletkezelés, valamint a lemondások kezelése is e-mail címes értesítésen keresztül történik. Emiatt olyan e-mail cím megadása célszerű, amely (napi) használatban van.
 • Ehhez hozzá tartozik az is, hogy az állapotfelmérések eredményeinek tárolása is elektronikusan – Google Drive – történik; annak továbbküldése, megosztása az érintettel is csak elektronikusan lehetséges.
 

Bérletvásárlási feltétek:

 • A megvásárolt bérlet időtartamhoz kötött mennyiségi kedvezményt jelent. Minden bérlet érvényessége a megvásárlástól számított 30 nap. A bérlet érvényességének kezdete online is, mindkét fél részéről ellenőrizhető.
 • A határidőn túli, esetlegesen fennmaradó alkalmakat nem áll módunkban a lejárati idő után is érvényesnek tekinteni. Méltányosság betegség és előre jelzett elfoglaltság esetén kérhető – de ebben az esetben sem haladhatja meg a bérlet érvényessége a 45 napot.
 • A PNPT-nél igénybe vett kötőszövetes fájdalomterápiás kezelés esetén a bérletek 3 nappal meghosszabításra kerülhetnek – erről az edző/terapeuta dönt szakmai érvek alapján és erről tájékoztatja a PNPT látogatóját.

   

Lemondási feltételek:

 • Tudomásul veszem, hogy egyeztetett alkalmat lemondani csak a megbeszélt időpontot megelőzően, 24 órával korábban lehetséges.
 • Egyéb esetben az óra megtartottnak minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. Ugyanakkor amennyiben az adott héten átütemezhető az alkalom, úgy az nem számít lemondottnak – ide nem számítva egy már megbeszélt további órát. A PNPT ugyanakkor fenntartja a jogot a méltányosságra egyetlen alkalommal.
 • Minden kiküldött meghívó érvényesen megbeszélt órának minősül, függetlenül attól, hogy azt elfogadták-e. Ugyanakkor a PNPT felelőssége, hogy ez meghívókiküldés lehetőleg még az előző alkalom végén, de legkésőbb 48 órával korábban megtörténjen.
 

Tudomásul veszem, hogy a PNPT stúdióba történő belépéssel a fenti nyilatkozatban és tájékoztatóban foglaltakat megismertnek, megértettnek és magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Elfogadom azt is, hogy amennyiben igénylem, ezt a nyilatkozatot írásban is a rendelkezésemre bocsátja az Adatkezelő.

 

Adatvédelmi tájékoztató

A Pont Neked Personal Training (továbbiakban: PNPT) üzemeltetője Nádasi Krisztián egyéni vállalkozó (adószám: 68280453-1-42, székhely: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. Fszt. 1.).

Jelen tájékoztató célja a PNPT szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tájékoztatása a kezelt adatok köréről, az adatok védelme érdekében tett intézkedésekről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

Amikor a Pont Neked szolgáltatásait használod, az adatkezelőre bízol bizonyos személyes adatokat. Jelen tájékoztatás az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) – való megfelelés céljából készült.

 1. Az adatkezelő: Nádasi Krisztián egyéni vállalkozó (adószám: 68280453-1-42, székhely: 1081 Budapest, Rákóczi út 59. Fszt. 1.) a PNPT tulajdonosa és üzemeltetője.
 2. A kezelt adatok köre: az állapotfelmérésen, önkéntesen megadott általános és egészségi állapotra vonatkozó adatok, továbbá az állapotmérés adatlapi részén megadott adatok – így különösen: név, születési idő, e-mail cím, cím, telefonszám, továbbá egészségi állapotra, életmódra és kondicionális állapotra vonatkozó adatok. Továbbá az érintett, azaz a Te hang- és képmásod, a hang, kép és videó felvételeken.
 3. Adatkezelés célja: fizetéssel összefüggő számlázási tevékenység, pontos, személyre szabott terv kialakítása, illetve utánkövetés miatti; opcionálisan hírlevelek, programajánlók, érdekességek és tájékoztató anyagok küldése miatti; kapcsolattartás miatti adatok kezelése és nyilvántartása; illetve a Pont Neked és alvállalkozói arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése.
 4. Adatkezelés időtartama: A tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával hozzájárulsz, hogy a megadott személyes adataidat kizárólag a fenti célokra visszavonásig vagy a szolgáltatás megszüntetését követő 1 évig kezeljük és tarjuk nyilván. 1 évente az adatokat felülvizsgáljuk, és szükség szerint töröljük.
 5. Adattárolás módja: elektronikusan.
 6. A személyes adat jogosultját, azaz Téged továbbra is megillet a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, elfeledtetéshez, adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való jogod.
 7. Az adatkezelő szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthat meg velük az 2. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét – melyek kezelésére hozzájárulást kapott –, kizárólag a PNPT részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja. Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a vonatkozó jogszabályokat.
 8. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.
 9. Jogorvoslati lehetőségek: Amennyiben te, mint a személyes adat jogosultja a személyes adataid kezelésének vonatkozásában azt tapasztalod, hogy az adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmeket orvosolhassuk. Jogaid védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhatsz a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: http://naih.hu

A hozzájárulások megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.